About Incubator 

Incubatorul de Inovare „POLITEHNICA” este creat în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), fiind gestionat de către Administrator - Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).

Incubatorul activează în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică Nr. 57 din 24 martie 2011, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21.06.2007 şi alte acte normative. În rezultatul concursului între instituţiile superioare de învăţămînt, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică prin Hotărârea Nr. 57 din 24 martie 2011 a aprobat proiectul “Fondarea şi organizarea incubatorului de inovare “POLITEHNICA”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia în anul 2011”.

În cadrul Incubatorului de inovare „POLITEHNICA” îşi pot desfăşura activitatea persoanele juridice şi fizice (savanţi, antreprenori), care implementează proiecte de inovare şi transfer tehnologic, cărora le sunt acordate facilităţi şi înlesniri în utilizarea resurselor materiale şi a celor intelectuale. Termenul maxim de activitate în cadrul Incubatorului de inovare este de 3 ani.

Incubatorul de Inovare „POLITEHNICA” este încadrat în structura de cercetare-dezvoltare a UTM, teritorial fiind amplasat la uzina experimentală „Etalon”.

Ţinând cont de procesul de restructurare a activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare la UTM, structura Incubatorului „POLITEHNICA” include:

 • Sectorul de analiză, evaluare, consultanţă şi servicii;
 • Sectorul Marketing şi Promovare;
 • Patru secţii de transfer tehnologic în corelare cu profilurile de cercetare ale UTM acreditate de CNAA, şi anume:
  1. secţia „Inginerie mecanică şi energetică”,
  2. secţia „Electronică, informatică şi comunicaţii”,
  3. secţia „Inginerie civilă, economie şi management”,
  4. secţia „Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară”.
 • Echipe studenţeşti de creativitate tehnică. Incubatorul este creat cu scopul promovării, iniţierii şi dezvoltării întreprinderilor inovative, bazate pe tehnologii avansate în câteva domenii de importanţă majoră pentru Republica Moldova.

Astfel, în cadrul Secţiei „Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară” a fost creat şi este dezvoltat Centrul Ştiinţific de Instruire şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară, cu scopul de a derula activităţi de atragere a rezidenţilor pentru implementarea ideilor inovaţionale în domeniul tehnologiilor de procesare a cărnii şi laptelui, ce prezintă un interes deosebit pentru Republica Moldova. Viitorii rezidenţi din domeniul respectiv vor putea utiliza infrastructura modernă creată în cadrul incubatorului din fonduri europene cu suportul financiar acordat de către Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM.

Activitatea Secţiei „Inginerie mecanică şi energetică” este axată pe promovarea şi implementarea elaborărilor realizate în cadrul Programului de stat în domeniul energiilor regenerabile, coordonat de academician I. Bostan. În cadrul Programului respectiv au fost deja fabricate în serii mici minihidrocentrale pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor, staţii eoliene cu puterea de 5-10 kW, sisteme de conversie a energiei solare cu orientare autonomă, unele din ele instalate deja în albia râului Prut, campusul Râşcani al U.T.M. etc.

În cadrul Secţiei „Electronică, informatică şi comunicaţii” va fi fondat un Centru de Inginerie Electronică şi Tehnologia Informaţiei, în cadrul căruia vor fi dezvoltate şi multiplicate elaborările din domeniul electronicii medicale, optoelectronicii, fabricării dispozitivelor pe bază de microfire etc., obţinute în cadrul UTM, Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM şi de către agenţi economici din domeniu.

Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale fondat la UTM în aprilie 2011 are la bază cooperarea interdisciplinară în cadrul secţiilor „Inginerie mecanică şi energetică” şi „Electronică, informatică şi comunicaţii”.

Un alt domeniu de interes major pentru viitorii rezidenţi îl reprezintă tehnologiile de prelucrare a lemnului. La Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii, Geodezie şi Cadastru pregăteşte specialişti în domeniul prelucrării lemnului, dispunând de o bază tehnico-ştiinţifică şi tehnologică considerabilă. Menţionăm că acest domeniu prezintă un interes deosebit pentru agenţii economici din Italia, care şi-au manifestat deja intenţia de a susţine financiar crearea unui Centru în domeniul Prelucrării Lemnului. Acest viitor centru se încadrează armonic în Secţia „Inginerie civilă, economie şi management”.

În cadrul secţiilor vor activa echipe de creativitate tehnică formate din studenţi, masteranzi, doctoranzi. Astfel, vor fi create condiţii favorabile pentru promovarea ideilor inovative ale viitorilor rezidenţi.

Dezvoltarea Incubatorului de Inovare „POLITEHNICA”, ulterior ar crea condiţii pentru fondarea unui Parc Ştiinţifico-Tehnologic, ce ar putea soluţiona următoarele probleme: • Impulsionarea colaborării agenţilor economici cu catedrele, laboratoarele şi centrele de cercetare ale UTM.

 

 • Promovarea ideilor ştiinţifice, elaborărilor tehnologice şi proiectelor inovaţionale, pentru a fi realizate în cadrul incubatorului de inovare.
 • Stabilirea relaţiilor de afaceri cu agenţii economici naţionali şi internaţionali, colectivele de cercetare din ţară şi de peste hotare.
 • Instruirea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor în domeniul ingineriei.
 • Crearea condiţiilor şi a bazei tehnico-ştiinţifice pentru promovarea proiectelor de cercetare şi transfer tehnologic.
 • Crearea premiselor pentru formarea unui Cluster ştiinţifico-tehnologic naţional în domeniul ingineriei.
 • Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea creativităţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi profesorilor UTM.